Ziyaretçi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kurumumuz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Web sitesi ziyaretçimiz olmanız ve web sitemizde yer alan formları doldurmanız nedeniyle kurumumuza ilettiğiniz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, il verileri ile mesaj ve konu bölümleri içerisinde iletebileceğiniz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

 • Kurumsal web sitesi aracılığı ile talep, şikayet ve önerilerin iletilmesi ve gerekirse tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Bayi ve Tedarikçi olmak isteyen firmaların başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılım sağlamak amacı ile başvuruların alınması,
 • Firma ile ilgili gelişmeler, ürünler vb. konularda bilgilendirme yapılması (abone ol özelliği).

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde Kurumumuz web sitesi ziyaretçisi olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından işlenecek ve herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI VE AMACI

Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. olarak AWS (Amazon Web Services) Frankfurt-ALMANYA sunucularını ve IT altyapısını kullanmaktadır. Bütün yazılım fonksiyonları ve özelliklerini sağlamak için kullanıcı bilgileri bu IT altyapısına transfer edilir, muhafaza edilerek işlenir ve depolanır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “kişilerin verilerin işlenmesi için açık rızanın gerekli olması” sebebine dayanarak açık rızanızı beyan etmeniz halinde işlenecektir. Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinde yer alan formlar aracılığı ile otomatik yolla elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

 • Nuroğlu Mah. Organize Sanayi 8.Cad. No:6  Arsin, Trabzon, Türkiye adresine şahsen başvuru yaparak,
 • Nuroğlu Mah. Organize Sanayi 8.Cad. No:6  Arsin, Trabzon, Türkiye adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,
 • mekap@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,
 • info@mekap.com e-posta adresine Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve Kurumumuz sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile
Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş.’ye iletebilirsiniz.